AMAÇ

 

İşbu gizlilik politikasının amacı;  www.inegolsiparis.com (Gizlilik politikasında‘www.inegolsiparis.com olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen www.inegolsiparis.com  adresinde bulunan web sitesinin kullanımısırasında üyeler tarafından paylaşılan, elde edilen veya üçüncü kişilerdenalınan kişisel bilgilerin kullanımı ve korunmasına ilişkin şartlar ve koşullarıtespit etmektir.

 

TANIMLAR

 

Üyelerin siteye kayıt esnasında paylaştıkları ad, soyadı,T.C kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres, e postaadresi gibi kullanıcıyı tanımlaya yönelik tüm bilgiler, Gizlilik politikasında‘’Kişisel Bilgiler’’ olarak anılacaktır.

 

İşbu gizlilik politikasında belirtilmeyen ibareler, tanımlarve kısaltmaların yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlardikkate alınacaktır.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

 

Üyeler, kayıt sırasında Üyelik sözleşmesi ile birlikteGizlilik Politikasının hüküm ve şartlarını da kabul etmiş sayılacaktır. İşbugizlilik sözleşmesi siteye yeni üye olacak kullanıcılar ve siteye kayıtlımevcut üyeler için yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

 

www.inegolsiparis.com üyelerin kişisel bilgilerini, işbugizlilik politikası ile belirlenen durumlar hariç hiçbir şekilde kullanmayacakve kullanıcının rızası ile üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşacaktır.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

 

Siteyi kullanıcı sıfatıyla, üye olmadan ve kişiselbilgilerinizi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. Siteye üye olduğunuz andanitibaren kullanıcı olmaktan çıkar, üye statüsüne girersiniz. Üye olmaklabirlikte Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişiselbilgilerinizi www.inegolsiparis.com ilepaylaşmaya onay vermiş olursunuz. Üyeler kişisel bilgilerinin www.inegolsiparis.com’abağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve www.inegolsiparis.com’e bağlı diğer tümşirketler tarafından depolanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.

 

www.inegolsiparis.com kişisel bilgileri toplama vesaklamasındaki en önemli amaç güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve sorunsuzbir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirttiğimiz yöntemler iletoplanmaktadır.

 

Üye tarafından Paylaşılan bilgiler: Üyelik esnasındakullanıcıların verdikleri kişisel bilgileri ifade eder. Kullanıcı tarafındanwww.inegolsiparis.com dolaylı yâda doğrudan verilen kişisel bilgilerin tamamınıkapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiz paylaşmakla yükümlüdür.

 

Site Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemikullanım alışkanlıklarına ait tüm verileri kapsar. (Konum verileri, sıkkullananlar, ilgi alanları vb.)

 

•www.inegolsiparis.com üye olmak ile birlikte aşağıdabelirtilen kişisel bilgileri sitenin toplayacağını kabul etmektesiniz;

 

•Kullanıcının üye olurken bildirdiği tüm kişisel bilgilerile site kullanımı esnasında sisteme girdiği tüm kişisel bilgiler

 

•Gerekli durumlarda finansal bilgiler

 

•Site üzerinden gerçekleştirilen satış veya alış işlemlerineilişkin tüm işlemler, mesajlar ve bilgiler

 

•Üyenin kullanıcı hesabına bağlı olan ürün veya ürüniçerikleri gibi site üzerinde yaptığı tüm paylaşımlar

 

•Site üzerinden yapılan tüm yazışmalar ve bildirimler

 

•Üçüncü kişilerden elde edilen ek bilgiler.

 

•Donanım ile bağlantı bilgileri, istatistikler, data veyareklam yayınları ile ilgili tüm veriler, IP adresi, siteyi kullanmanızdan veetkileşimden doğan diğer tüm bilgiler.

 

www.inegölsiparis.com site kullanım koşullarını yâda üyeliksözleşmesi maddelerinin ihlali nedeniyle veya kullanıcı ile ilgili herhangi birşüphe oluşturacak durum sonucunda ek bilgiler isteyebilir. (kimlik, fatura, eksorular vb.)       

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI

 

Üyelerimize ait tüm kişisel bilgiler yurtiçinde veyayurtdışında www.inegolsiparis.com ve www.inegolsiparis.com’a bağlı tüm şirketlerdedepolanabilir ve işlenebilir.

 

İşbu Gizlilik Politikası neticesinde toplanan kişiselbilgiler depolandığı ülkede önerilen güvenlik önlemleri dâhilinde ve yürürlüktebulunan mevzuat kapsamında işlenecektir.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

 

www.inegolsiparis.com, üyelere ait kişisel bilgileri ve bukişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri yasal yükümlülükleriniyerine getirmek, hak ihlaline engel olmak ve şirket gelişimini sağlamak içinaşağıda belirttiğimiz durumlar dâhilinde paylaşabilir.

 

•Kullanıcının güvenliğini sağlamak

 

•Teknik sorunları ortadan kaldırmak ve gerekli teknikdesteği sağlamak

 

•Yasaklı işlemlere veya hukuka aykırı faaliyetlere müdahaleetmek

 

•Sitede oluşabilecek her türlü sorunun ve uyuşmazlıklarınönüne geçmek

 

•Üyelik sözleşmesinin maddelerini uygulamak

 

•Gizlilik Politikasının maddelerini uygulamak

 

•Sitenin üyeye sunduğu hizmetleri kişiselleştirmek vegeliştirmek

 

•Üye tarafından tercih edilen iletişim kanallarıaracılığıyla üyeye çeşitli bilgiler vermek

 

•Elektronik posta ve kısa mesaj aracılığıyla reklam veyapromosyon gibi tanıtım mailleri göndermek

 

•Kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamak amacıyla üçüncükişiler ile paylaşmak

 

•Maddi ve manevi her türlü kanuni süreç içerisinde bulunmak

 

•Üye deneyimlerinin kişiselleştirmek

 

•Sektörel araştırmalar ve anketlere destek sağlamak

 

•Dolandırıcılıkları tespit etmek

 

www.inegolsiparis.com, üyelere ait kişisel bilgileri ve bukişisel bilgileri kullanarak elde ettiği yeni bilgileri herhangi bir nedenleaşağıda belirttiğimiz fakat bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla çeşitlikurumlar veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 

•Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde bulunanmaddelerden herhangi birisini gerçekleştirmek üzere dış kaynak hizmetsağlayıcıları

 

•26751 sayılı Resmi Gazete’de 9 Ocak 2008 tarihindeyayımlanan Yönetmelik uyarınca bahsi geçen konu ile ilgili tüm ödemekuruluşları

 

•Resmi makamlar

 

•Kamu kurum ve kuruluşları

 

•Kargo şirketleri,

 

•Araştırma şirketleri

 

•Hukuk büroları

 

•Çağrı merkezleri

 

•Yazılım şirketleri

 

•Sosyal medya mecraları

 

•Ajanslar

 

•Basım sektöründeki şirketler

 

•Danışmanlık şirketleri

 

www.inegolsiparis.com, yukarıda belirtilen durumlardâhilinde kişisel bilgileri yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlara ve üçüncükişilere aktarabilecektir.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

www.inegolsiparis.com 6563 Sayılı kanun uyarınca topladığı ve depoladığı tüm kişiselbilgileri, Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nın getirdiğiyükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla ve Üyelik Sözleşmesi ile GizlilikPolitikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde 3 yıl süre ile saklayacaktır.

 

www.inegolsiparis.com, üye ile arasında doğabilecekuyuşmazlıkların neticesinde ihtiyaç duyabileceği savunmalarıgerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen zaman aşımı süresiboyunca kişisel bilgileri saklamaya devam edecektir.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

 

İşbu Gizlilik politikası ile birlikte üye kişiselbilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, kişisel bilgilerde birdeğişiklik olması durumunda bilgileri derhal site üzerinden güncelleyeceğinibeyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerini güncellemediği durumlarda www.inegolsiparis.com herhangi birsorumluluk kabul etmez.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

www.inegolsiparis.com, işbu Gizlilik Politikası hükümleriniherhangi bir zamanda sitede yayınlamak koşulu ile güncelleyebilir yâdadeğişiklikler yapabilir. Gizlilik Politikası hükümlerinde yapılan güncelleme vedeğişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler için geçerlisayılacaktır.

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, Türkiye  Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. GizlilikPolitikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından oluşabilecek her türlü sorununçözümünde İnegöl  Mahkeme ve İcraDaireleri yetkilidir.

 

İLETİŞİM İZNİ

 

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim iznini kabul etmeklebirlikte, paylaşıma izin verdiğiniz kişisel bilgilerinizin; sitenin sunduğuözel avantajların sağlanabilmesi, üyeye özel tanıtım yapılabilmesi, anket,reklam, promosyon, satış, pazarlama ve benzeri içerikli tüm elektronikiletişimin tarafınıza e posta, telefon yada kısa mesaj gibi yollarlaulaştırılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

İletişim mesajlarının gönderilmesi amacı ile toplanankişisel bilgilerinizin depolanmasına, işlenmesine, gerekli durumlarkullanılmasına ve www.inegolsiparis.com’un ticari ilişki içerisinde bulunduğuüçüncü kişi veya kurumlara aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Haber bültenimize abone ol